پمپ های چرخدنده ای
آنچه در این مقاله میخوانید: نمایش

پمپ های چرخدنده ای gear pump

اين نوع ازپمپ ها نيزجز پمپ هاي دوارجابجائي مثبت طبقه بندي مي شوند كه به دليل كم بودن فاصله بين
چرخ دنده ها وبدنه حركت مايع درداخل پمپ ازطرف ورودي كه حجم داخل محفظه پمپ زياد به سمت

خروجي كه حجم محفظه كمتري دارد رانده مي شود.

درموقعي كه چرخ دنده هاازمقابل ورودي عبورميكنند

مقداري مايع بين دنده هامحبوس مي شودودرجهت چرخش دنده ها درجهت عكس همديگر بطرف

خروجي رانده مي شود.چون كلرنس بين چرخ دنده ها ومحفظه پمپ بسياركم است مايع اجبارابطرف

خروجي پمپ هدايت مي شوددرهردورگردش چرخ دنده مقدارمعيني مايع جابجا مي شودوجريان يكنواختي

رابوجودمي اورد دراين نوع پمپ ها معمولا دوعددرتوردرمحفظه پمپ قرارمي گيرد

و يه دوصورت مونتاژ وساخته می شوند :

۱- اگر چرخ دنده ها بصورت داخلي وخارج ازمركزي درداخل يكديگر بچرخند

(محورهاي تقارن انها نزديكبه هم باشند) به انها پمپ هاي داخلي گفته مي شود

۲- اگرچرخ دنده هاي روي دورتوربصورت خارجي دركنارهم قرار گيرند

به انها پمپ خارجي گفته ميشود(محورهاي تقارن انهاباهم فاصله داشته باشد)

اين پمپ ها درصنعت معمولادرسايزهاي كوچك وبزرگ ساخته مي شوند

و بيشتراستفاده انها براي پمپاژ

روغن درسيستم هاي روغنكاري ياتاقان ها و….است .

 

درپمپ هاي باسايز كم

سيستم انتقال قدرت فقط به يكي ازمحورها متصل مي شودومثل پمپ هاي قبلي
نيازي به چرخ دنده هاي محرك ندارندوحركت محورديگرازطريق همان محور انجام مي شودولي درپمپ
هاي باسايزبالاحتما بايدازچرخ دنده هاي محرك استفاده شود.

انواع چرخ دنده هاي مورداستفاده دراين نوع پمپ ها شامل:

۱-چرخ دنده هاي ساده
۲-چرخ دنده هاي جناقي
۳-چرخ دنده مارپيچي
۴-چرخ دنده هاي مخصوص است

به این مقاله امتیاز بدهید!