صنایع پمپ سازی آبروان

ارتفاع مكش در پمپ ها

ارتفاعي كه يك پمپ سانتريفوژ بتواند بالاتر از سطح آزاد آب قرار گيرد ارتفاع مكش ناميده می شود.

ارتفاع مكش مناسب برای پمپهای گريز از مركز بستگی به عوامل زيردارد :

1- سرعت گردش پمپ

2- دبي پمپ

3- ارتفاع مكانيك پمپ

4- افت فشار در داخل پمپ

5- درجه حرارت محل نصب پمپ

6- ارتفاع محل نصب پمپ نسبت به سطح دريا

كه عوامل فوق سبب افزايش و يا كاهش ارتفاع مكش مي گردد.

ارتفاع مكش پمپ ها

اگر سرعت گردش و ارتفاع مكانيكي پمپ ثابت باشد هر اندازه دبي پمپ بيشتر باشد

عمل مكش كمتري احتياج است و يا اگر دبي پمپ ثابت باشد هر اندازه ارتفاع مكانيكي پمپ

زيادتر باشد عمل مكش كمتري سلامتي پمپ را تضمين خواهد نمود .

و يا اگر دبي پمپ ثابت باشد، هر اندازه سرعت گردش پمپ بيشتر باشد

عمق مكش را كمتر بايد انتخاب نمود. گذشته از آن اصولاً با كم شدن فشار هوا ،

درجه حرارت لازم جهت تبخير آب در آن محيط كم مي گردد بطوريكه در فشار مطلق

2/0 تا 5/0 اتمسفر در لوله هاي مكش پديده تبخيري در آب رخ مي دهد

و سبب قطع جريان آب در لوله مكش مي گردد .

بطور تئوري ارتفاع مكش پمپ برابر با يك اتمسفر (10 متر آب) مي باشد

ليكن عوامل زير سبب كاهش ارتفاع مكش مي گردند:

1- ارتفاع نظير فشار بخار مايع hp

2- ارتفاع نظير فشار در اثر سرعت در لوله مكش. hv

3- ارتفاع نظير افت هاي لوله و زانوئي و سه راهي ديگر متعلقات مربوطه hr ارتفاع مكش باشد داريم :

hs = 10 – (hp + hv + hr)

عملاً ميزان دقيق hs براي عملكرد سالم و مناسب پمپ حداكثربرابر 5/4 الي 6 مترمي باشد .

براي جلوگيري از اشكالات پمپ ، بايد حتي المقدورسعي نمود پمپ را در

ارتفاع پايين تر ازسطح آزاد آب قرار داده و در فاصله بين لوله مكش

كه به داخل آب فرورفته است و اتصال لوله به پمپ از اتصالاتي نظير زانوئي

و شير يك طرفه و سه راهي ، شيرفلكه ، تبديلات و غيره جلوگيري نموده

و براي كم شدن افت هاي فشار ، قطر لوله كمي بزرگتر از حد محاسبه بوده

و ضريب اصطكاك داخل لوله (f) كم باشد ، قطر لوله مكش بايد در تمام مسير

يکنواخت و در صورت امكان شيبي معادل 5 درهزار از منبع مكش به طرف پمپ داده شود.

abravanpump.com/?p=20400

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *