دسته‌بندی پمپ‌های گریز از مرکز را با هم بررسی می کنیم

دسته‌بندی پمپ‌های گریز از مرکز

پمپ روغن داغ ، پمپ فشار بالا

 

دسته‌بندی پمپ‌های گریز از مرکز - پمپ روغن داغ - پمپ فشار بالا را در شرکت آبروان بررسی کنید

دسته‌بندی پمپ‌های گریز از مرکز – پمپ روغن داغ – پمپ فشار بالا را در شرکت آبروان بررسی کنید

دسته‌بندی پمپ‌های گریز از مرکز

پمپ‌های گریز از مرکز را می‌توان به چند شکل دسته‌بندی کرد.

یک شیوه دسته‌بندی، بر پایه جریانی می باشد که بوجود می‌آید..

پمپ روغن داغ ، پمپ فشار بالا

در این شیوه پمپ‌های گریز از مرکز به سه دسته تقسیم بندی  می‌ گردد:

1- مدل پمپ جریان شعاعی:

در این پمپ‌ها فشار سیال تنها با اعمال نیروی گریز از مرکز افزایش یا بیشتر میشود.

پمپ‌های این دسته، با یک سری پروانه‌های ورودی دارای سرعت مخصوص کمتر از ۴۲۰۰

با دو سری پروانه‌های مکشی دارای سرعت خیلی مخصوص کمتر از ۶۰۰۰ می باشد.

در این پمپ‌ها سیال به صورت  معمول از راه توپی وارد پروانه شده و به صورت شعاعی به محیط جریان پیدا می‌ کند.

2- مدل پمپ جریان مختلط:

در این پمپ‌ها فشار تا حدودی با اعمال نیروی گریز از مرکز و تا حدود و مقداری  نیز

با اعمال نیروی بالابری (lift) که از جهت  تیغه‌ها اعمال می‌شود بیشتر می شود.

این دسته از پمپ‌ها دارای یک سری پروانه ورودی با جریان خروجی محوری می باششند

تخلیه در راستاهای محوری و شعاعی انجام می‌شود.

پمپ‌های این دسته به صورت معمول دارای سرعت مخصوص مابین ۴۲۰۰ تا ۹۰۰۰ هستند.

3- پمپ جریان محوری:

پمپ‌های این دسته بعضی وقت ها  پمپ‌های ملخی هم نام گذاری  می‌شوند

بیشترین مقدار  افزایش فشار سیال را از راه اعمال پروانه‌ها یا عملیات بالابری تیغه‌ها اعمال می‌کند.

این گروه یک سری پروانه ورودی به همراه جریان ورودی محوری و خروجی تقریباً محوری دارند.

پمپ‌های این گروه غالباً دارای سرعت مخصوص‌هایی بیش از ۹۰۰۰ هستند.

در حالت کلی از پمپ‌های جریان محوری هنگامی که تولید دبی لازم باشد استفاده می‌کنند

از پمپ‌های جریان شعاعی بمنظور افزایش فشار سود می‌برند.

 

پیوند : دسته‌بندی پمپ‌های گریز از مرکز ،  پمپ های سانتریفیوژ ، پمپ روغن داغ ، پمپ صنعتی ، پمپ فشار بالا ، پمپ روغن ، پمپ‌های گریز از مرکز ، پمپ‌

منبع : https://www.abravanpump.com