بوسترپمپ آب  – قسمت اول

يكي از مشكلاتي كه در سيستم هاي آب شهري و آب مصرفي ساختمانها وجود دارد ، تنظيم فشار آب پمپ شده به لوله ها ميباشد .

با توجه به اينكه ميزان مصرف آب دائماً در حال تغيير است و هيچگونه الگوي خاصي پمپاژ ثابت كه در آن يك يا چند براي مصرف وجود ندارد ، لذا در سيستم هاي الكتروپمپ بطور دائم مقدار مشخصي آب را در لوله ها پمپاژ مينمايند ، با افزايش و كاهش مصرف آب ميزان فشار آن در لوله ها دائماً در حال تغيير ميباشد و اين تغييرات مشكلاتي را در سيستم هاي آبرساني بوجود ميĤورد . بطوريكه افزايش ناگهاني فشار آب ناشي از روشن شدن آني يك يا چند الكتروپمپ ممكن است موجب آسيب ديدن شيرآلات

و لوله هاي آب شود و كاهش ناگهاني فشار نيز بدليل خاموش شدن يك يا چند الكتروپمپ موجب قطع شدن آب در بعضي از نقاط شهر يا ساختمانها گردد .

براي تأمين فشار كنترل شده آب در يك سيستم پمپاژ از بوسترپمپ استفاده ميشود .

بوسترپمپ دستگاه يكپارچه اي است ، متشكل از يك يا چند الكتروپمپ كه بطور موازي به يكديگر ملحق شده اند تا در مجموع مقادير متفاوت آب مصرفي را در فشار معين تأمين نمايند .

بوسترپمپ ها علاوه بر استفاده در شبكه هاي آب شهري و آب مصرفي ساختمانها ، براي تأمين فشار آب مورد نياز آتش نشاني ، آبياري فضاي سبز در شهرها ، شهرك ها ، مجتمع هاي مسكوني ، فرودگاهها ، استفاده در مزارع و کشاورزی ، بيمارستانها و مراكز صنعتي كاربرد دارد .

بوسترپمپ ها بر اساس دو مؤلفه حداكثر مصرف ساعتي و حداقل فشار شبكه مصرف طراحي ميشوند .

مصرف آب هر يك از وسائل بهداشتي بسته به نوع كاربري ساختمان متفاوت است .

 

اجزاء اصلي يك بوسترپمپ عبارتند از : مجموعه الكتروپمپ ها ، شاسي اصلي ، كلكتور مكش ، كلكتور رانش ، تابلوي كنترل و فرمان و تجهيزات كنترل فشار مغز متفكر بوسترپمپ ها ، تابلوي كنترل و فرمان وتجهيزات كنترل فشار آن است .

بوستر پمپ ها از نقطه نظر كنترل فشار آب به دو دسته بوسترپمپ هاي دورثابت و بوسترپمپ هاي دورمتغير طبقه بندي مي شوند .

بوسترپمپ هاي دور ثابت در انواع تك پمپه و دو يا چند پمپه با جاكي پمپ و يا بدون جاكي پمپ ساخته ميشوند .