آنچه در این مقاله میخوانید: نمایش

پروانه پمپ

1- پروانه باز:

پروانه های تمام باز از تعدادی پره بدون داشتن صفحات جانبی یا نوارهای تقویتی تشکیل شده است که به توپی

مرکزی که روی محور قرار دارد متصل می شوند نقطه ضعف این نوع پروانه ها دراین است که از نظر مقاومت

مکانیکی ضعیف اند . در مورد پروانه های تمام بازبا سایز های بالا بکار بردن نوارهای تقویتی (متصل کننده ، نوک پره

در پمپهای کوچک و ارزان قیمت بکار می روند و خاصیت آنها در این Ĥ ها) الزامی است . پروانه های تمام باز عموم

غلیظ و مایعات محتوی ذرات معلق جامد مناسبند ( مثل لجن کش Ĥ است که برای پمپاژ مایعات دارای الیاف ریز و نسبت

هاکه مخلوطی از شن ، ماسه و … را پمپ می کند )

دراین نوع پروانه ها احتمال گیر کردن مواد و نا خالصی ها بین دو صفحه جانبی پروانه (مثل پروانه های بسته) ودیواره

های ثابت بدنه پمپ که در مورد پروانه های بسته وجود دارد، از بین می رود. باید توجه داشت که پروانه های تمام

باز در مقابل فرسایش وسایش بسیار حساس ند از این رو خیلی زودتر از پروانه های بسته خراب می شوند . لقی بین پره

های پروانه و دیواره های جانبی پمپ اجازه مقداری فرار به مایع می دهد (نشتی داخلی ) که فرارمایع با افزایش

فرسایش بیشتر می شود ، به این ترتیب برای حفظ راندمان اولیه هم پروانه و هم دیواره های جانبی باید پس از مدتی

تعویض شوند که این مستلزم صرف هزینه بیشتر در مقایسه با پروانه ها ی بسته ای که دارای رینگهای

و قابل تعویض در محل های فرار مایع هستند است.

2- پروانه نیمه باز:

پروانه نیمه باز از یک صفحه که پره ها
صاف است و یا ممکن است پره های کوتاه خاصی نصب شده باشد که برای منظورهای زیر است:

-1 جلوگیری از گیر کردن اجرام و ناخالصی ها در پشت پروانه که سبب

مزاحمت در کارکرد صحیح پمپ (جلوگیری
ازجام شدن) می شود.
. Stuffing Box -2 جهت جلوگیری از وارد شدن ناخالصی به محفظه آب بندی

-3 کاهش فشاردرپشت پروانه جهت بالانس شدن نیروهای محوری روی پروانه

.
این نوع پمپ ها برای انتقال مواد لزج وغلیظ مانند فاضلاب ، آب آهک ، خمیر کاغذ و …

بکار می روند و به منظور به
حداقل رساندن انسداد پروانه (گرفتگی دراثررسوبات ) تعداد پره ها کم و طول آنها

بلند انتخاب می شود . این پمپ ها

همیشه دارای مکش یک طرفه هستند .

3- پروانه بسته:

غالبادر پمپ های گریزازمرکزی معمولی که برای پمپاژ مایعات تمیز

و ر قیق مانند آب موادنفتی و …… بکارمی رونداز
قرار می گیرند . Shroud پروانه بین دو صفحه لفافه ای Vane پروانه های بسته

استفاده می شود که در آن تیغه های
جنس پروانه بسته به خصوصیت سیال مورد انتقال متفاوت است .

دراین نوع پروانه ها از فرار مایع ازقسمت فشاربالا به طرف فشارپایین

که در مورد پروانه های باز و نیمه باز صورت
می گرفت جلوگیری می شود و به منظور جدا کردن فاصله بین محفظه های

ورودی و خروجی پمپ برای ممانعت
های Wearing Rings ازنشتی های داخلی از یک اتصال (ارتباط) متحرک مناسب ،

بین پروانه و بدنه استفاده شده
ثابت ومتحرک روی بدنه وپروانه )است که یک ی ازاین رینگ ها ثابت و با

قطر داخلی کمی کمترداخل رینگ

دیگرباپروانه می چرخد.

رینگ های فرسایشی از نوع قابل تعویض ساخته می شوند

ودرصورت سایش وزیادشدن کلرنس ها که باعث نش تی
زیاد می شود تعویض می شوند .به همین دلیل راندمان وکارائی

این نوع پمپ ها که بااین پروانه ها کارمی کنند نسبت
به پروانه های دیگربیشتراست ولی قیمت ان نیز به مراتب بالاتراست .

پروانه های بسته معمولآ بیشتر از سایر پروانه ها
تلمبه مهمتر از راندمان ان باشد . درصورتی که احتمال Clogging استفاده می شوند

مگر موقعی که عدم انسداد
مسدودشدن مجاری پروانه درپیش باشدبا وجودکم شدن راندمان پمپ

ترجیحا ازپروانه های نیمه بسته یامدل های

دیگراستفاده می شود.

به این مقاله امتیاز بدهید!