ویژگی های پمپ ها - پمپ روغن داغ - پمپ صنعتی - پمپ فشار بالا را از آبروان بخواهید

ویژگی های پمپ ها ، Pump را با هم بررسی می کنیم

ویژگی های پمپ ها

 

ویژگی های پمپ ها - پمپ روغن داغ - پمپ صنعتی - پمپ فشار بالا را از آبروان بخواهید

ویژگی های پمپ ها – پمپ روغن داغ – پمپ صنعتی – پمپ فشار بالا را از آبروان بخواهید

ویژگی های پمپ ها

به صورت مجموع و كلی پمپ به نوعی دستگاه گفته می شود كه انرژی مكانیكی رااز یك نوع منبع خارجی اخذ یا گرفته و به سیالی كه ازآن عبورمی نماید منتقل می کند.

درکل انرژی سیال پس از خارج شدن از ماشین بیشتر می شود.

پمپ ها رابرمبنای نوع انتقال دادن انرژی به سیال به دو گروه  تقسیم بندی می كنند: 


1ـ نوع پمپ های دینامیكی:كه انتقال دادن  انرژی ازآنها به سیال به صورت دائمی می باشد. 
2ـ نوع  پمپ های جابجایی:كه انتقال دادن  انرژی ازآنها به سیال به صورت متناوب یا پریودیك  می باشد. 


می توان پمپ هارا طبق نوع عملكردشان به  نحوی دیگرنیز دسته بندی كرد: 


1ـ نوع پمپ های سانتریفوژ(جریان شعاعی)

2ـ نوع پمپ های محوری

3ـ نوع پمپ های نیمه سانتریفوژ(یا باجریان مختلط) 


1ـ نوع پمپ سانتریفوژ(شعاعی):

کار یا عملكرداین نوع  پمپ به این شکل می باشد كه درآن سیال موازی محور واردچرخ پمپ می شود وعمود برآن ازچرخ بیرون می آید.این پمپ ها عموما  جهت ایجاد کردن فشارهای بالا دردبی های كم به كارمی روند.

بنابراین بیشتر پمپ های سانتریفوژ توانایی بسیارخوبی درایجاد کردن فشارهای خیلی  بالادارند.پمپ های سانتریفوژ شایع ترین نمونه ازپمپ ها می باشند. 


2ـ پمپ های محوری:

سیال موازی محور وارد پمپ می شود و به صورت موازی نسبت به محور ازچرخ خارج می شود.

این نوع پمپ ها جت ایجاد کردن فشارها و دبی های متوسط به كار برده می شوند. 


3ـ پمپ های نیمه سانتریفوژ

(مختلط): سیال موازی محور وارد چرخ پمپ می شود و به صورت مایل نسبت به محورازچرخ خارج می شود.

این نوع پمپ ها جهت  ایجادفشارها و دبی های متوسط به كار گرفته می شود.

این پمپ هانسبت به پمپ های سانتریفوژتوانایی و قدرت خیلی بیشتری دراستفاده کردن وبه كارگیری دبی های یالا رادارند. 
مبانی وكاربردپمپهای گریز از مركزcentrifugal pump اصول كار همه ی  این نوع  پمپ ها طبق  استفاده کردن ازنیروی “گریزاز مركز” پایه گذاری شده.

هر مقدار حجمی كه دریك مسیردایره ای یامنحنی الشكل فعالیت یا حركت كند ، تحت تاثیرنیروی گریزازمركز قرار می گیرد.

جهت نیروی ذکر شده به شکلی می باشد كه همواره یاپیوسته تمایل داردكه جسم را ازمحوریامركز دوران دور کند 

 

پیوند : ویژگی های پمپ ها ، پمپ روغن داغ ، پمپ صنعتی ، پمپ فشار بالا ، پمپ روغن ، پمپ

منبع : https://www.abravanpump.com